Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied en algemene bepalingen

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van goederen, inclusief bestellingen via de webshop [webshop.the3house.be], levering van diensten en overeenkomsten, tussen The 3House BV (‘The 3House’) met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat – Leopoldslei 111 (BTW nr. BE0546.658.643) – RPR Antwerpen en de klant (‘De Klant’).

Huidige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt tussen The 3House en De Klant. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een schriftelijk akkoord tussen The 3House en De Klant, ondertekend door alle partijen.

De Klant erkent uitdrukkelijk behoorlijk te zijn ingelicht en deze algemene voorwaarden voorafgaandelijk aan de contractsluiting te hebben gekregen. De Klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden en ziet hierbij dan ook af van de toepassing van eventuele eigen voorwaarden. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop moet De Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2. Prijs

Alle vermelde prijzen op de website zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door De Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Voor aankopen buiten het internet geldt dat alle in de offerte genoemde prijzen exclusief BTW zijn, tenzij anders aangeduid. Voor verplaatsingskosten wordt een vergoeding van 0,45 euro per kilometer aangerekend vanaf de maatschappelijke zetel van The 3House. Een offerte is één maand geldig.

Indien de dienstverlening van The 3House wordt belemmerd door omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid of bevoegdheid van The 3House vallen, worden de kosten apart in rekening gebracht.

Indien de dienstverlening niet kan plaatsvinden op de geplande datum, door een reden die niet toe te rekenen is aan The 3House, dan zullen de eventueel hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van De Klant zijn.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Aansprakelijkheid

Hoewel de informatie door The 3House wordt verstrekt via de website, per mail of op elke andere manier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De verbintenissen van The 3House zijn middelenverbintenissen en kunnen onder geen beding beschouwd worden als resultaatsverbintenissen.

Voor aankopen via de website geldt dat het aanbod steeds geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The 3House. The 3House kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

4. Procedure voor online-verkopen

[beschrijving bestelprocedure]

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

•             via kredietkaart

•             via bankkaart

•             via overschrijving op rekeningnummer BE…

•             […]

The3House is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van De Klant met betrekking tot bestellingen waarbij De Klant betrokken is.

De bestelling wordt verwerkt en verzonden na ontvangst van volledige betaling.

5. Procedure voor alles wat geen online-verkopen zijn

Bestellingen van goederen of diensten (bvb. coachings, business games,….) buiten de webshop zijn definitief na uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door The 3House per mail.

6. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via de webwinkel worden geleverd in [invullen waar er geleverd kan worden]

De levering gebeurt door [leveringsmethoden, -duur en eventuele kosten daarvoor vermelden].

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats of maatschappelijke zetel van De Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Leveringstermijnen worden ten indicatieve titel meegedeeld en zijn niet bindend voor The 3House.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door De Klant binnen de 8 dagen na ontvangst gemeld worden aan The 3House.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op De Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op De Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van De Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door The 3House was geboden.

7. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel indien De Klant in de hoedanigheid van consument artikelen online aankocht bij The 3House.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per mail The 3House – Leopoldslei 111 – 2930 Brasschaat op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om een herroepingstermijn na te leven moet De Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan The 3House heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan The 3House – Leopoldslei 111 – 2930 Brasschaat. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voor de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt The 3House zich het recht voor om De Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door De Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien De Klant de overeenkomst herroept, zal The 3House alle tot op dat moment van De Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan De Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat The 3House op de hoogte is gesteld van de beslissing van De Klant om de overeenkomst te herroepen. The 3House kan wachten met de terugbetaling totdat alle goederen werden teruggekregen of totdat De Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van De Klant voor een andere wijze van levering dan de door The 3House geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

The 3House betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee De Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij De Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

8. Facturatie en sancties bij niet-betaling

Elke klacht betreffende de geleverde goederen of diensten vermeld op de facturen moet ingediend worden bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum, zoniet worden de facturen geacht aanvaard te zijn zonder voorbehoud.

Behalve bij online aankoop, zijn alle facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel Leopoldslei 111 – 2930 Brasschaat, behoudens anders vermeld.

Voor de levering van diensten wordt 50% als voorschot gefactureerd voor aanvang van de dienstverlening. Daaropvolgende facturen worden verzonden a rato voortgang project.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen, behoudens de aankopen via webshop, dewelke moeten betaald worden op het moment van bestelling.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover The 3House beschikt, is De Klant ingeval van niet of laattijdige betaling vanaf de datum van wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is De Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 65 euro per niet-betaalde factuur.

9. Annulering van diensten

De bepalingen van dit artikel zijn enkel van toepassing op De Klant die diensten besteld bij The 3House.

Annuleringen door De Klant van bestelde diensten kunnen tot vier weken voor de uitvoering kosteloos gebeuren. Bij annuleringen tot twee weken voor de uitvoering zal  50% van de prijs verschuldigd zijn. Annuleringen minder dan twee weken voor de uitvoering zijn niet mogelijk. In dat geval zal 100% van de prijs verschuldigd zijn.

10. Niet-afwervingsclausule

De bepalingen van dit artikel zijn enkel van toepassing op De Klant die diensten besteld bij The 3House.

Het is De Klant niet toegestaan een medewerker die wordt ingezet door The 3House in dienst te nemen, dan wel met deze medewerker over indiensttreding te onderhandelen, dan wel met deze medewerker een andere contractuele relatie welke verband houdt met de werkzaamheden bepaald in de overeenkomst met The 3House aan te gaan, tenzij in onderling overleg en na schriftelijke toestemming van The 3House.

11. Niet-verzakingsclausule

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door The 3House om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen kan nooit beschouwd worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

12. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie als bewijs kan aangewend worden.

13. Privacyverklaring

The 3House verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij mevrouw Veerle Van Dyck (veerle@the3house.be).

Verwerkingsdoeleinden

The 3House verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft De Klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens van De Klant zullen enkel aan derden worden overgemaakt na toestemming van De Klant.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn van vijf jaar.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De Klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft De Klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt De Klant gevraagd om een email te verzenden naar het volgende emailadres: veerle@the3house.be

Direct marketing

De Klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

14. Intellectuele eigendomsrechten

De producten en diensten die The 3House aanbiedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan The 3House.

Een overeenkomst met The 3House houdt op geen enkele wijze, noch impliciet, noch expliciet enige vorm van overdracht van intellectuele eigendomsrechten van de The 3House naar De Klant of derden  in. De intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij de The 3House.

15. Toepasselijk recht – Geschillen

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

In geval van aankopen door een consument, zijn de rechtbanken van de woonplaats van de consument bevoegd.

Voor alle andere geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen (herroepingsrecht enkel van toepassing indien u consument bent)

Aan The 3House BV – Leopoldslei 111 – 2930 Brasscchaat – veerle@the3house.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.